Ploter HP DesignJet T930 (914mm)

– format: 36″ / 914mm
– dysk twardy: 320 GB
– dwuletnia gwarancja producenta

Następca modelu HP DesignJet T920

 

Przed­sta­wiaj pro­jekty w for­mie wydru­ków o pro­fe­sjo­nal­nej jako­ści dzięki 6 ory­gi­nal­nym atra­men­tom HP – w kolo­rze sza­rym i czar­nym foto­gra­ficz­nym. Twórz plany, rysunki i mapy o pre­cy­zyj­nie odwzo­ro­wa­nych liniach oraz maks. do 2400 dpi. Sko­rzy­staj z Adobe PostScript®.

Sześć ory­gi­nal­nych atra­men­tów HP zapew­nia sze­roką gamę kolo­rów i ide­al­nie nadaje się do odwzo­ro­wy­wa­nia kolo­ro­wych obra­zów.

Ory­gi­nalne atra­menty HP w kolo­rze sza­rym i czar­nym foto­gra­ficz­nym zapew­niają pre­cy­zję linii, głę­boką czerń i praw­dziwe, neu­tralne odcie­nie sza­ro­ści.

Zapew­nij wydru­kom archi­tek­tury pro­fe­sjo­nalny wygląd w wyso­kiej roz­dziel­czo­ści – sko­rzy­staj z opcji Adobe PostScript®.

Niech Twój prze­kaz będzie pre­cy­zyjny – twórz plany, rysunki i mapy o dokład­nych liniach oraz maks. do 2400 dpi.

Utrzy­muj wydaj­ność pracy i kon­cen­truj się na pro­jek­tach dzięki 50-stro­ni­co­wemu, zin­te­gro­wa­nemu odbior­ni­kowi z tacą ukła­da­jącą, wydru­kom w roz­mia­rze A1 dostar­cza­nym w 21 sekund, szyb­kiemu prze­twa­rza­niu i funk­cji zarzą­dza­nia oraz funk­cji HP Mobile Prin­ting, które poma­gają dodat­kowo zaosz­czę­dzić czas.

Bądź zor­ga­ni­zo­wany i sku­piaj się na zada­niach – zin­te­gro­wany, 50-stro­ni­cowy odbior­nik z tacą ukła­da­jącą zapew­nia pła­skie, posor­to­wane wydruki.

Przy tej pręd­kość druku możesz od razu wró­cić do swo­jej pracy – wydruki w for­ma­cie A1 są dostar­czane w 21 sekund.

Efek­tywne dru­ko­wa­nie – rów­no­le­głe prze­twa­rza­nie pliku z dys­kiem twar­dym o pojem­no­ści 320 GB; Zarzą­dzaj kolej­kami, kon­tro­luj koszty, przej­mij kon­trolę.

Osz­częd­ność czasu – dru­kuj bez­po­śred­nio ze swo­jego smart­fona, tabletu lub napędu USB za pośred­nic­twem funk­cji HP Mobile Prin­ting.

Pra­cuj z dru­karką, która jest pro­sta w obsłu­dze i zarzą­dza­niu. Pro­to­koły zabez­pie­czeń poma­gają chro­nić Twoje infor­ma­cje. Wbu­do­wany ser­wer HP Embed­ded Web Server umoż­li­wia pro­stą kon­fi­gu­ra­cję i zarzą­dza­nie. Dru­karka łatwo inte­gruje się z innymi urzą­dze­niami biu­ro­wymi.

Dru­ko­wa­nie bez prze­ry­wa­nia pracy – rolka nośni­ków 91,4 m i ory­gi­nalne wkłady atra­men­towe HP o pojem­no­ści do 300 ml.

Zabez­pie­cze­nie infor­ma­cji za pomocą pro­to­ko­łów zabez­pie­czeń takich jak IPSec, 802.1x, SNMPv3, dru­ko­wa­nia po uwie­rzy­tel­nie­niu kodem PIN i innych opcji.

Z łatwo­ścią kon­fi­gu­ruj i zarzą­dzaj dru­karką w zaci­szu swo­jego biurka dzięki wbu­do­wa­nemu ser­werowi HP Embed­ded Web Server.

Umoż­li­wia łatwą inte­gra­cję z innymi urzą­dze­niami biu­ro­wymi – zgod­ność sys­te­mów iOS i Andro­id™ Andro­id™[An­dro­id™3] z HP Mobile Prin­ting.