564dcb21c0f56
Cena netto: 16 800,81 PLN
Cena brutto: 20 664,00 PLN

Przed­sta­wiaj pro­jekty w for­mie wydru­ków o pro­fe­sjo­nal­nej jako­ści dzięki 6 ory­gi­nal­nym atra­men­tom HP – w kolo­rze sza­rym i czar­nym foto­gra­ficz­nym. Twórz plany, rysunki i mapy o pre­cy­zyj­nie odwzo­ro­wa­nych liniach oraz maks. do 2400 dpi. Sko­rzy­staj z Adobe PostScript®.

Sześć ory­gi­nal­nych atra­men­tów HP zapew­nia sze­roką gamę kolo­rów i ide­al­nie nadaje się do odwzo­ro­wy­wa­nia kolo­ro­wych obra­zów.

Ory­gi­nalne atra­menty HP w kolo­rze sza­rym i czar­nym foto­gra­ficz­nym zapew­niają pre­cy­zję linii, głę­boką czerń i praw­dziwe, neu­tralne odcie­nie sza­ro­ści.

Zapew­nij wydru­kom archi­tek­tury pro­fe­sjo­nalny wygląd w wyso­kiej roz­dziel­czo­ści – sko­rzy­staj z opcji Adobe PostScript®.

Niech Twój prze­kaz będzie pre­cy­zyjny – twórz plany, rysunki i mapy o dokład­nych liniach oraz maks. do 2400 dpi.

Utrzy­muj wydaj­ność pracy i kon­cen­truj się na pro­jek­tach dzięki 50-stro­ni­co­wemu, zin­te­gro­wa­nemu odbior­ni­kowi z tacą ukła­da­jącą, wydru­kom w roz­mia­rze A1 dostar­cza­nym w 21 sekund, szyb­kiemu prze­twa­rza­niu i funk­cji zarzą­dza­nia oraz funk­cji HP Mobile Prin­ting, które poma­gają dodat­kowo zaosz­czę­dzić czas.

Bądź zor­ga­ni­zo­wany i sku­piaj się na zada­niach – zin­te­gro­wany, 50-stro­ni­cowy odbior­nik z tacą ukła­da­jącą zapew­nia pła­skie, posor­to­wane wydruki.

Przy tej pręd­kość druku możesz od razu wró­cić do swo­jej pracy – wydruki w for­ma­cie A1 są dostar­czane w 21 sekund.

Efek­tywne dru­ko­wa­nie – rów­no­le­głe prze­twa­rza­nie pliku z dys­kiem twar­dym o pojem­no­ści 320 GB; Zarzą­dzaj kolej­kami, kon­tro­luj koszty, przej­mij kon­trolę.

Osz­częd­ność czasu – dru­kuj bez­po­śred­nio ze swo­jego smart­fona, tabletu lub napędu USB za pośred­nic­twem funk­cji HP Mobile Prin­ting. [1]

Pra­cuj z dru­karką, która jest pro­sta w obsłu­dze i zarzą­dza­niu. Pro­to­koły zabez­pie­czeń poma­gają chro­nić Twoje infor­ma­cje. Wbu­do­wany ser­wer HP Embed­ded Web Server umoż­li­wia pro­stą kon­fi­gu­ra­cję i zarzą­dza­nie. Dru­karka łatwo inte­gruje się z innymi urzą­dze­niami biu­ro­wymi.

Dru­ko­wa­nie bez prze­ry­wa­nia pracy – rolka nośni­ków 91,4 m i ory­gi­nalne wkłady atra­men­towe HP o pojem­no­ści do 300 ml.

Zabez­pie­cze­nie infor­ma­cji za pomocą pro­to­ko­łów zabez­pie­czeń takich jak IPSec, 802.1x, SNMPv3, dru­ko­wa­nia po uwie­rzy­tel­nie­niu kodem PIN i innych opcji. [2]

Z łatwo­ścią kon­fi­gu­ruj i zarzą­dzaj dru­karką w zaci­szu swo­jego biurka dzięki wbu­do­wa­nemu ser­werowi HP Embed­ded Web Server.

Umoż­li­wia łatwą inte­gra­cję z innymi urzą­dze­niami biu­ro­wymi – zgod­ność sys­te­mów iOS i Andro­id™ Andro­id™[An­dro­id™3] z HP Mobile Prin­ting. [1]

 

 

 

Specyfikacja techniczna
Łączność
Łączność, tryb standardowy Gigabit Ethernet(1000Base-T),
Obsługiwane nośniki
Standardowe rozmiary nośników 210 do 914 arkusz, 279 do 914-mm w rolce
Średnia liczba stron drukowanych tygodniowo (D/A1) 200 D/A1 wydruków na tydzień
Standardowe formaty nośników (arkuszy, roli) 8.3 do 36″ arkusz, 11 do 36″ w rolce
Szerokość nośników, maksymalna 914 mm
Grubość nośnika Do 0,5 mm (19,7 mil)
Rozmiary nośników, do dostosowania Tylny podajnik: 210 x 279 do 330 x 482 mm (8.3 x 11″ do 13 x 19″), podajnik ręczny: 330 x 482 do 914 x 1219 mm (13 x 19″ do 36 x 74.7″), podajnik rolkowy: 279 do 914 mm (11 do 36″)
Szerokość nośników, maksymalna 36 in (914mm)
Maksymalna pojemność wejściowa roli 1
Obsługiwane formaty nośników Tylny podajnik: A4, A3, podajnik ręczny: A2, A1, A0
Maks. waga roli 11,9 kg
Średnica zewnętrzna roli 140 mm
Nośniki Papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, powlekany o wysokiej gramaturze, papier o bardzo wysokiej gramaturze oraz matowy, kolorowy), papier techniczny (kalka kreślarska, papier bond półprzezroczysty, welinowy), folia (przezroczysta, matowa, poliestrowa), papier fotograficzny (satynowany, błyszczący, półbłyszczący, matowy, o wysokim połysku), nośnik podświetlany, nośnik samoprzylepny (two-view cling, papier do użytku w pomieszczeniach, polipropylenowy, winylowy)
Podawanie nośników, wykańczanie dokumentów Wejście: automatycznie ładowanie rolek od przodu; Wyjście: zintegrowany odbiornik z funkcją układania „Stacker” (od A4/A do A0/E, pojemność do 50 arkuszy w rozmiarze A1/D), pojemnik na nośniki, automatyczny nóż
Pamięć
Standardowa pojemność pamięci 1,5 GB
Maksymalna pojemność pamięci 64 GB (dla procesu obróbki pliku)
Dysk twardy 320 GB
Zasilanie
Zasilanie Napięcie wejściowe: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A max
Zużycie energii 120 watów (drukowanie), 1.3 wata (uśpienie), 5 wat (czuwanie)
Drukowanie
Objętość kropli atramentu 6 pl (C, M, Y, G, pK); 9 pl (mK)
Rozmiar modelu 914 mm
Języki drukowania Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CLAS G4, HP-PCL3GUI, URF.
Maksymalna gęstość optyczna (w czerni) 6 L* min/2.15 D
Zgodne rodzaje atramentów barwnikowe(C, M, Y, G, pK); pigmentowe (mK)
Czas druku grafiki (tryb ekonomiczny, papier zwykły) 21 sek / A1
Czas druku grafiki (tryb ekonomiczny, papier zwykły) 120 wydruków A1 na godzinę
Technologia druku Technologia termiczna HP Inkjet
Minimalna szerokość wiersza 0.02 mm (adresowane przez HP-GL/2)
Kolory kaset do drukowania Błękitny, szary, purpurowy, czarny matowy, czarny fotograficzny, żółty
Obszar niezadrukowany (w roli) 3 x 3 x 3 x 3 mm
Obszar niezadrukowany (arkusze) 3 x 22 x 3 x 3 mm
Liczba wkładów drukujących 6 (Błękitny, szary, purpurowy, czarny matowy, czarny fotograficzny, żółty)
Pojemność Wkład atramentowy 727 HP – 130ml/300ml
Ilość dysz głowicy drukującej 9632
Głowice drukujące 1 (Błękitny, szary, purpurowy, czarny matowy, czarny fotograficzny, żółty)
Jakość druku w kolorze (najwyższa) Do 2400 x 1200 zoptymalizowane dpi
Dokładność linii +/- 0.1%
Gwarantowana minimalna szerokość wiersza 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Ścieżka drukowania Sterownik drukarki, HP Embedded Web Server, bezpośredni wydruk z napędu USB flash, wydruk z poczty elektronicznej, usługa HP Print Service dla systemu Android, Apple AirPrint driver.
Oprogramowanie
Dołączone sterowniki do drukarki HP-GL/2, HP-PCL 3 GUI sterowniki dla Windows, oraz dla Mac OS X; PostScript sterownik dla Windows, Linux oraz Mac OS X.
Dołączone oprogramowanie HP Utility dla Mac i Windows
Certyfikaty
Certyfikaty Zgodność z wymaganiami klasy B włączając w to: USA (przepisy FCC), Kanada (ICES), UE (dyrektywa EMC), Australia (ACMA), Nowa Zelandia (RSM), Chiny (CCC), Japonia (VCCI), Certifikaty produktu klasy A: Korea (KCC)
Certyfikat ENERGY STAR® Tak
Bezpieczeństwo USA i Kanada (certyfikat CSA), EU (dyrektywa niskonapięciowa i norma PN-EN 60950-1), Rosja (EAC), Singapur (PSB), Chiny (CCC), Argentyna (IRAM), Meksyk (NYCE), Korea (KATS)
Certyfikat zgodności ze standardami ochrony środowiska ENERGY STAR; WEEE; RoHS (UE); RoHS (Chiny); REACH; EuP; FEMP; EPEAT Bronze
Informacje o środowisku
Emisja mocy akustycznej
Poziom mocy akustycznej (oczekiwanie) < 5.8 B(A)
Moc dźwięku 6.5 B(A)
Emisja ciśnienia akustycznego
Ciśnienie akustyczne 47 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego emisji (oczekiwanie) < 39 dB(A)
Wilgotność przechowywania 0 do 95% RH
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji 20 do 80% RH
Temperatura
Zakres temperatur składowania -25 do 55ºC
-13 do 131ºF
Zakres temperatur podczas eksploatacji 5 do 40ºC
41 do 104ºF
Wymiary i waga
Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) 1500 x 781 x 815 mm
Minimalne wymiary urządzenia (szer. x głęb. x wys.) 1399 x 916 x 1110 mm
Waga w opakowaniu (brutto) 120 kg
Waga 87 kg
Gwarancja Dwu-letnia ograniczona gwarancja w miejscu eksploatacji

 

 

[1] Dru­ko­wa­nie lokalne wymaga podłą­cze­nia urzą­dze­nia prze­no­śnego i dru­karki do tej samej sieci (zwy­kle punkty Wi-Fi łączą się do połą­czeń prze­wo­do­wych) lub bez­po­śred­niego połą­cze­nia bez­prze­wo­do­wego z dru­karką. Wydaj­ność sieci bez­prze­wo­do­wej zależy od warun­ków fizycz­nych i odle­gło­ści od punktu dostępu. Tryb pracy bez­prze­wo­do­wej obsłu­guje wyłącz­nie czę­sto­tli­wość 2,4 GHz. Dru­ko­wa­nie zdalne wymaga połą­cze­nia inter­ne­to­wego z dru­karką HP obsłu­gu­jącą połą­cze­nia sie­ciowe. Korzy­sta­nie z bez­prze­wo­do­wego połą­cze­nia sze­ro­ko­pa­smo­wego za pomocą urzą­dzeń prze­no­śnych wymaga zawar­cia oddziel­nej umowy o świad­cze­nie usług. Infor­ma­cje o dostęp­no­ści i zasięgu w danym regio­nie można uzy­skać u dostawcy usług. Wię­cej infor­ma­cji jest dostęp­nych na stro­nie hp. com/go­/de­si­gn­jet­mo­bi­lity

[2] Opcjo­nalne zabez­pie­cze­nia obej­mują bez­pieczne wyma­zy­wa­nie dysku Secure Disc Erase i szy­fro­wa­nie HD – dostępne jedy­nie w wybra­nych mode­lach.

[3] Apli­ka­cja HP Print Service Plu­gin jest dostępna dla urzą­dzeń prze­no­śnych z sys­te­mem Andro­id™ w wer­sji 4.4 lub now­szej. Apli­ka­cję można pobrać za darmo z Google Play.

Dostawa i instalacja

Działalność nasza ma zasięg ogólnopolski. W związku z tym preferujemy różne rodzaje dostawy towaru:

  • Transport sprzedawcy

Oferujemy dostawę urządzeń własnym środkiem transportu. Koszty dostawy ustalane są indywidualnie, w zależności od odległości do klienta. Na terenie Warszawy i okolic nie pobieramy opłat związanych z transportem. Przy dowozie własnym gwarantujemy bezpłatną instalację (1 stanowisko) oraz instruktaż i szkolenie użytkowników z obsługi.

  • Przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy DHL.

Pomoc

Klientom, którzy instalują kopiarki, drukarki Konica Minolta we własnym zakresie podajemy adres strony producenta ze sterownikami:

Link do strony ze sterownikami

Na stronie znajdują się również instrukcje obsługi oraz inne przydatne informacje do wszystkich urządzeń Konica Minolta.