564de0d879396
Cena netto: zapytaj tel.664 132 755
Cena brutto:

 

Jest to ide­alne roz­wią­za­nie do sto­so­wa­nia w pracowniach projektowych lub na placu budowy, ponie­waż ta solidna, kom­pak­towa dru­karka zapew­nia wydruki w for­ma­cie A1 w ciągu 25 sekund i pomaga utrzy­mać wydaj­ność pracy dzięki naprawdę dużym wkła­dom atra­men­to­wym HP ogra­ni­cza­ją­cym czę­sto­tli­wość ich wymiany. (tusze nawet do 300ml)

Wytrzy­mała, kom­pak­towa i pro­fe­sjo­nalna – ta dru­karka pasuje do Two­jej firmy, jej kompaktowy rozmiar sprawia, że zajmuje wyjątkowo mało miejsca.

Umoż­li­wia uzy­ska­nie wydru­ków 3 razy szyb­ciej niż poprzed­nie modele HP – uzy­skaj druk w for­ma­cie A1 w ciągu 25 sekund.

Do wyboru są wkłady atra­men­towe HP o pojem­no­ści od 40 do 300 ml odpo­wied­nie do Two­jego nakładu wydruku, duże wkłady mogą pomóc ogra­ni­czyć czę­ste wymiany.

Możesz zaosz­czę­dzić czas i zmniej­szyć ilość odpa­dów. Intu­icyjny, doty­kowy panel przedni działa jak smart­fon. Dru­kuj w poło­wie skali – i zmniejsz ilość odpa­dów o 50% – za pomocą auto­ma­tycz­nego podaj­nika arku­szy­/tacy.

Łatwe nawią­zy­wa­nie łącz­no­ści bez­prze­wo­do­wej [1] ozna­cza, że urzą­dze­nie można umie­ścić nie­mal wszę­dzie.

Zmniejsz o 50% ilość odpa­dów – druk w poło­wie skali z auto­ma­tycz­nym podaj­ni­kiem na arku­sze­/tacą; zmniejsz ilość dodat­ko­wej pracy, zre­du­kuj odpady z sze­ro­kich rolek. [2]

Panel przedni działa jak smart­fon – pozwala łatwo korzy­stać z intu­icyj­nego inter­fejsu użyt­kow­nika na ekra­nie doty­ko­wym.

Sieć LAN nie jest potrzebna – możesz prze­no­sić tę dru­karkę w dowol­nym cza­sie i w dowolne miej­sce, w któ­rym będzie miała dostęp do sygnału Wi-Fi. [1]

Dru­ko­wa­nie mobilne HP Mobile Prin­ting w prost­szy niż wcze­śniej spo­sób pozwala podłą­czyć się do dru­karki HP Desi­gnJet. [1] Dru­kuj z urzą­dzeń prze­no­śnych za pośred­nic­twem zale­d­wie kilku klik­nięć. Korzy­staj z apli­ka­cji HP AiO Prin­ter Remote, aby uzy­skać dostęp do dodat­ko­wych funk­cji dru­ko­wa­nia pod­czas pracy nad innymi zada­niami. [3]

Dru­kuj z poziomu urzą­dzeń prze­no­śnych za pośred­nic­twem kilku klik­nięć dzięki funk­cji HP Mobile-Prin­ting [1] – szybko radź sobie z popraw­kami.

Gdy jesteś w trak­cie pracy nad innymi zada­niami, podłącz doku­ment do wia­do­mo­ści e-mail i wyślij go bez­po­śred­nio do dru­karki za pośred­nic­twem ePrint. [1]

Korzy­staj z apli­ka­cji HP AiO Prin­ter Remote [3], aby uzy­skać dostęp do dodat­ko­wych funk­cji pod­czas dru­ko­wa­nia za pośred­nic­twem urzą­dze­nia mobil­nego.

Dru­karka two­rzy wła­sną sieć Wi-Fi umoż­li­wia­jącą pro­ste nawią­zy­wa­nie połą­czeń z Wi-Fi Direct.

 

 

Specyfikacja techniczna
Łączność
Łączność, opcjonalnie HP USB 3.0 Gigabit Adapter
Łączność, tryb standardowy Gigabit Ethernet(1000Base-T),                 Wi-Fi, Hi-Speed USB 2.0
Obsługiwane nośniki
Standardowe rozmiary nośników 210 do 914 arkusz, 279 do 914-mm w rolce
Średnia liczba stron drukowanych tygodniowo (D/A1) 100 D/A1 wydruków na tydzień
Standardowe formaty nośników (arkuszy, roli) 8.3 do 36″ arkusz, 11 do 36″ w rolce
Szerokość nośników, maksymalna 914 mm
Grubość nośnika Do 11.8 mil
Rozmiary nośników, do dostosowania Tylny podajnik: 210 x 279 do 330 x 482 mm, podajnik ręczny: 330 x 482 do 914 x 1897 mm, podajnik rolkowy: 279 do 914 mm
Szerokość nośników, maksymalna 36 in
Obsługiwane formaty nośników Tylny podajnik: A, B, podajnik ręczny: C, D, E
Maksymalna pojemność wejściowa roli 1
Obsługiwane formaty nośników Tylny podajnik: A4, A3, podajnik ręczny: A2, A1, A0
Maks. gramatura roli 6.2 kg
Rozmiary nośników, do dostosowania Tylny podajnik: 8.3 x 11 to 13 x 19″, podajnik ręczny: 13 x 19 to 36 x 74.7″, rolka: 11 do 36″
Średnica zewnętrzna roli 100 mm
Nośniki Bond and coated paper (bond, coated, heavyweight coated, recycled, plain, bright white), technical paper (natural tracing, vellum), film (clear, matte), photographic paper (satin, gloss, semigloss, premium, polypropylene), self-adhesive (adhesive, polypropylene)
Pamięć
Standardowa pojemność pamięci 1 GB
Zasilanie
Zasilanie Napięcie wejściowe: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 1.2 A max
Zużycie energii 35 watów (drukowanie), 3.5 wat (uśpienie), 0.2 wat (standby)
Drukowanie
Objętość kropli atramentu 6 pl (C, M, Y), 12.6 pl (K)
Rozmiar modelu 914 mm
Języki drukowania HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF
Maksymalna gęstość optyczna (w czerni) 8 L* min/2.10 D
Zgodne rodzaje atramentów wodne (C, M, Y), pigment (K)
Czas druku grafiki (tryb ekonomiczny, format , papier zwykły) 25 sek/strona
Technologia druku HP Thermal Inkjet
Teoretyczna minimalna szerokość wiersza 0.02 mm (HP-GL/2)
Kolory kaset do drukowania cyan, magenta, yellow, black
Obszar niezadrukowany (w roli) 5 x 5 x 5 x 5 mm
Obszar niezadrukowany (arkusze) 5 x 5 x 5 x 5 mm
Liczba wkładów drukujących 4 (cyan, magenta, yellow, black)
Ilość dysz głowicy drukującej 1376
Głowice drukujące 1 (cyan, magenta, yellow, black)
Jakość druku w kolorze (najwyższa) Do 2400 x 1200 zoptymalizowane dpi
Oprogramowanie
Dołączone sterowniki do drukarki HP-GL/2, HP-RTL sterowniki for Windows, HP PCL 3 GUI sterowniki for Mac OS X and Windows
Dołączone oprogramowanie HP Utility for Mac and Windows
Pamięci masowe
Dysk twardy nie
Certyfikaty Compliant with Class B requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (EMC/R&TTE Directives), Australia (ACMA), New Zealand (RSM), China (CCC), Japan (VCCI), Certified as Class A product: Korea (KCC)
Certyfikat ENERGY STAR® Tak
Bezpieczeństwo USA and Canada (CSA certified), EU (LVD and EN60950-1 compliant), Russia (EAC), Singapore (PSB), China (CCC), India (BIS)
Informacje o środowisku
Emisja mocy akustycznej
Poziom mocy akustycznej (oczekiwanie) < 3.4 B(A)
Moc dźwięku 6.5 B(A)
Emisja ciśnienia akustycznego
Ciśnienie akustyczne 48 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego emisji (oczekiwanie) < 16 dB(A)
Wilgotność przechowywania 0 do 95% RH
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji 20 do 80% RH
Temperatura
Zakres temperatur składowania -25 do 55ºC
-13 do 131ºF
Zakres temperatur podczas eksploatacji 41 do 104ºF
5 do 40ºC
Wymiary i waga
Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) 1578 x 575 x 646 mm
Minimalne wymiary urządzenia (szer. x głęb. x wys.) 1403 x 583 x 1155 mm
Waga w opakowaniu (brutto) 70 kg
Waga 48 kg
Gwarancja Dwuletnia gwarancja w miejscu eksploatacji

 

[1] Dru­ko­wa­nie lokalne wymaga podłą­cze­nia urzą­dze­nia prze­no­śnego i dru­karki do tej samej sieci (zwy­kle punkty Wi-Fi łączą się do połą­czeń prze­wo­do­wych) lub bez­po­śred­niego połą­cze­nia bez­prze­wo­do­wego z dru­karką. Wydaj­ność sieci bez­prze­wo­do­wej zależy od warun­ków fizycz­nych i odle­gło­ści od punktu dostępu. Tryb pracy bez­prze­wo­do­wej obsłu­guje wyłącz­nie czę­sto­tli­wość 2,4 GHz. Dru­ko­wa­nie zdalne wymaga połą­cze­nia inter­ne­to­wego z dru­karką HP obsłu­gu­jącą połą­cze­nia sie­ciowe. Korzy­sta­nie z bez­prze­wo­do­wego połą­cze­nia sze­ro­ko­pa­smo­wego za pomocą urzą­dzeń prze­no­śnych wymaga zawar­cia oddziel­nej umowy o świad­cze­nie usług. Infor­ma­cje o dostęp­no­ści i zasięgu w danym regio­nie można uzy­skać u dostawcy usług. Wię­cej infor­ma­cji jest dostęp­nych na stro­nie hp. com/go­/de­si­gn­jet­mo­bi­lity

[2] Druk na arku­szach eli­mi­nuje dodat­kową pracę i odpady z cięć powsta­jące pod­czas wydruku na dru­kar­kach rol­ko­wych o podob­nej wydaj­no­ści, dostęp­nych na rynku według stanu na wrze­sień 2015. Na przy­kład druk w poło­wie skali (34,3 cm/13,5 cali) na typo­wych (91,4 cm/36 cali) rol­kach daje ponad 50% odpa­dów papieru i dodat­kową pracę wyma­ganą na wyko­na­nie cię­cia.

[3] Apli­ka­cja mobilna HP All-in-One Prin­ter Remote jest dostępna dla Apple® iPad, iPhone i iPod Touch z sys­te­mem iOS v7.0 lub w now­szych wer­sjach i dla urzą­dzeń prze­no­śnych z sys­te­mem Andro­id™ v4.4 lub w now­szych wer­sjach. Apli­ka­cja mobilna HP All-in-One Prin­ter Remote na urzą­dze­nia prze­no­śne jest dostępna za darmo z Apple® App Store dla urzą­dzeń Apple® i z Google Play dla urzą­dzeń prze­no­śnych z sys­te­mem Andro­id™.

 

Dostawa i instalacja

Działalność nasza ma zasięg ogólnopolski. W związku z tym preferujemy różne rodzaje dostawy towaru:

  • Transport sprzedawcy

Oferujemy dostawę urządzeń własnym środkiem transportu. Koszty dostawy ustalane są indywidualnie, w zależności od odległości do klienta. Na terenie Warszawy i okolic nie pobieramy opłat związanych z transportem. Przy dowozie własnym gwarantujemy bezpłatną instalację (1 stanowisko) oraz instruktaż i szkolenie użytkowników z obsługi.

  • Przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy DHL.

Pomoc

Klientom, którzy instalują kopiarki, drukarki Konica Minolta we własnym zakresie podajemy adres strony producenta ze sterownikami:

Link do strony ze sterownikami

Na stronie znajdują się również instrukcje obsługi oraz inne przydatne informacje do wszystkich urządzeń Konica Minolta.